how to make your own website for free


แผนกวิชาการเลขานุการ
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

Mobirise

บุคลิกภาพดี พิมพ์ดีดเด่น
เก่งงานเอกสาร
ชำนาญงานสำนักงาน

บุคลากรแผนกการเลขานุการ


Mobirise

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อแผนกการเลขานุการ

* ระดับ ปวช. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
* ระดับ ปวส. จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับ ปวช.3
*  ชอบงานด้านเอกสาร
*  ผู้ที่ต้องการเสริมสร้างบุคลิกภาพ
*  รักงานบริการ 
* ไหวพริบปฏิภาณดี แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
*  ชอบงานประชาสัมพันธ์
*  ร่าเริง แจ่มใส
*  มีความคิดสร้างสรรค์
*  มีภาวะผู้นำ
*  มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
*  มีความซื่อสัตว์ต่อตนเองและองค์กร 

กิจกรรมของแผนกเลขานุการ

Mobirise

กิจกรรมรับขวัญ

Mobirise

กิจกรรมอบรม

Mobirise

โครงการศึกษา

ด้านการศึกษา

* เรียนจบ ปวช. สามารถศึกษาต่อระดับ ปวส.
      และระดับมหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเอกชนได้

ด้านการทำงาน.....
                ....ที่ได้จากการเรียน

* สามารถทำงานได้ทั้งภาครัฐฯ ภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ
* สามารถจัดเก็บเอกสารได้เป็นระบบ
* สามารถโต้ตอบจดหมายด้วยเทคโนโลยีทันสมัย
* ประกอบอาชีพอิสระ เช่น รับพิมพ์งาน
* ทำงานด้านการให้บริการได้ เช่น งานประชาสัมพันธ์ พนักงานต้อนรับ     พนักงานรับโทรศัพท์
* สามารถทำงานด้านประชาสัมพันธ์ให้กับภาครัฐและเอกชนได้
* สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในสำนักงานได้หลากหลาย
* สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานได้อย่างคล่องแคล่ว

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
พิมพ์ดีดไทย-อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์

วันแห่งความสำเร็จ